Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-2011. évi CXII. törvény –az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról(Infotv.);

-1959. évi IV. törvény –a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-1995. évi CXIX. törvény –a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

-1997. évi CLV. törvény –a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

-1998. évi XIX. törvény –a büntetőeljárásról (Be.);

-2000. évi C. törvény –a számvitelről (Számv. tv.);

-2001. évi CVIII. törvény –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-2003. évi C. törvény –az elektronikus hírközlésről (Eht.);

-2005. évi CXXXIII. törvény –a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

-2008. évi XLVIII. törvény –a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

-18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet –a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról.

Tárhelyszolgáltató: WordPress Master

Jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a www.szupereb.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Deep Market Kft. (1114 Budapest,Mészöly utca 4. AI.1., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magáranézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelésmegfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Deep Market Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.szupereb.hu címen. A Deep Market Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vásárló közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja megnekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Deep Market Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Deep Market Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Deep Market Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

-2011. évi CXII. törvény –az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról(Infotv.);

-1959. évi IV. törvény –a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-1995. évi CXIX. törvény –a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

-1997. évi CLV. törvény –a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

-1998. évi XIX. törvény –a büntetőeljárásról (Be.);

-2000. évi C. törvény –a számvitelről (Számv. tv.);

-2001. évi CVIII. törvény –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-2003. évi C. törvény –az elektronikus hírközlésről (Eht.);

-2005. évi CXXXIII. törvény –a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

-2008. évi XLVIII. törvény –a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

-18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet –a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról.

2.1.érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy;

2.2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat–különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamintaz abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

2.4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt azadatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül azadatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8.nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10.adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátásatovábbi kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –azadatok feldolgozását végzi;

2.15.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amelynem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. b) azt törvény vagy -törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben -helyi önkormányzat rendeleteközérdeken alapuló célbólelrendeli (kötelező adatkezelés).

 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozata mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valaminta személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelőa felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. b) az adatkezelővagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítésea személyes adatok védelméhez fűződőjog korlátozásával arányban álltovábbi külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet –egyértelműen, közérthetően és részletesen –tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adat továbbításra kerülne sor.

A Deep Market Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Deep Market Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés célja: a szupereb.hu áruházában történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára; Personlig méretre készült munkalap megrendelése esetén a megrendelés egyedi azonosítója, szállítási cím, számlázási név, adószám, a helyszíni felmérés és szerelés során készített fényképek, rajzok, aláírás; a szállítás legkorábbi időpontja, aláírás, átutalásos fizetési mód esetén faxszám és bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama: miden fenti adat tekintetébena Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait Magyar Lapterjeszto Zrt. kezeli.

Adattovábbítás:

-bankkártyás fizetésesetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Magyar Lapterjeszto Zrt. felé,

 

Házhoz szállításkor az adatokat a GLS SPRINTER Futárszolgálat Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 39.
1725 Budapest, Pf.: 117.
info@sprinter.hu kezeli.

 

adatkezelés célja:
vásárlókezelés: kapcsolattartás a társaság ügyfeleivel, a szerződések megfelelő teljesítése, vevőutángondozás

kezelt adatok köre:
– vezetéknév
– keresztnév
– kézbesítési cím
– számlázási cím
– kedvezményezett neve, címe
– telefonszám (mobil, vezetékes)
– e-mail cím
– korábban vásárolt áruk listája
– telefonos rendelés esetén az érintett hangja

adatkezelés jogalapja:
– számviteli nyilvántartás: 2000.:C. tv. 169. § (1)-(2) – törvényi rendelkezés
– vásárlói nyilvántartás: 2011.:CXII. tv. 5 § (1) a) – érintett hozzájárulás
– tilalmi lista: 1995.:CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés

adattárolás határideje:
– a vásárlói adatbázisba kerülés esetén: a társaság megszűnéséig
– adattörlés esetén a tilalmi listán: a társaság megszűnéséig
– telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén a rögzített hívás 5 év

adattárolás módja:
elektronikusan

Társaság tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.

A hírlevélre a társaság honlapján lehet feliratkozni – vagy szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton lehet azt igényelni.

A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek.
adatkezelés célja:
az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés

kezelt adatok köre
:
– név
– e-mail cím

adatkezelés jogalapja
:
2011.:CXII. tv. 5 § (1) a) – érintett hozzájárulás

adattárolás határideje
:
a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb a társaság megszűnéséig

adattárolás módja
:
elektronikusan

A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a jelen honlap ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a kötelező adatkezelések kivételével –törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére a Deep Market Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában –az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Deep Market Kft. költségtérítést állapít meg.

 

A Deep Market Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

A Deep Market Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A Deep Market Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A Deep Market Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelrendelte.

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

A Deep Market Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelöléséről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személyjogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Deep Market Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül –bírósághoz fordulhat.

 

A Deep Market Kft.. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

A Deep Market Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Deep Market Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon  info_kukac_ szupereb.hu címen Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu